Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych i jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać wsparcie.

Z programu mogą skorzystać osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka. NIe ma ograniczeń wiekowych dla nabywców wychowujących co najmniej 3 dzieci.

MDM polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

Program dotyczy:

- nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego, nabytych od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym (wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT),

- zakupu z rynku wtórnego,

- zniesienia wkładu do Spółdzielni Mieszkaniowej,

Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi odpowiednio:

- w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania,

- 15% dla wychowujących jedno dziecko,

- 20% dla wychowujących dwoje dzieci,

- 30 % dla wychowujących co najmniej troje dzieci.

Wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika). Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m². Dla osób wychowujących co najmniej troje dzieci max. 65 m2. Małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia  w wysokości 15% nabywanego mieszkania. Dla tych osób także obowiązuje ograniczenie dofinansowania do powierzchni użytkowej 50 m².

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity dzielą się na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie.

Limit powierzchni nieruchomości wynosi: w przypadku lokali mieszkalnych – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m² lokalu mieszkalnego, gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci). W przypadku domów jednorodzinnych limit wynosi 100 m². Jeżeli nabywca wychowuje  troje lub więcej dzieci – limit zostaje zwiększony do 110 m².

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.  Kredyt może być udzielony wyłącznie w walucie polskiej. Środki własne nie mogą przekraczać 50% wartości ceny zakupu mieszkania.

Potencjalni beneficjenci programu nie mogą posiadać mieszkania  ani na moment udzielenia kredytu, ani w przeszłości (włączając w to nieruchomości otrzymane w drodze spadku lub darowizny). Założeniem programu jest umożliwienie zakupu pierwszego mieszkania. W przypadku małżeństw jeżeli jedno z małżonków posiadało mieszkanie przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty to z programu nie mogą skorzystać obydwoje. Wyłączenia z programu nie powoduje posiadanie ułamkowej części nieruchomości.

Do kredytu mogą przystąpić zstępni i wstępni (czyli osoby po których dziedziczymy, lub które dziedziczą po nas). Poza tym - rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie, oraz inne osoby niespokrewnione.

Dofinansowanie można stracić jeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca dokona zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu, wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli przerobi mieszkanie np. na sklep), uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa). Wówczas kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat. Czyli, jeżeli sprzedamy nasze mieszkanie po trzech latach, to powinniśmy zwrócić 24/60 kwoty dopłaty. Po upływie 5-ciu lat nabywamy pełne prawa do dysponowania mieszkaniem.

Jak wyżej wspomniano, nie można kupić lub uzyskać prawa własności do innego mieszkania albo domu, w okresie 5 lat od dnia kupna lokalu korzystającego z MdM. Wyjątek stanowią nieruchomości otrzymane w spadku. Nie można również przez 5 lat do dnia zakupu spłacić wcześniej kredytu lub takiej jego części, która przekroczy wartość dofinansowania.

Jeżeli wynajmujemy mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej i spełniamy pozostałe kryteria programu można mieszkanie wykupić i otrzymać dopłatę.

Dodatkowa spłata części kredytu, przysługuje osobom które korzystają z programu MdM, a w rodzinie pojawiło się trzecie lub kolejne dziecko w ciągu pięciu lat od podpisania umowy kupna w ramach MdM. Spłatę części kredytu można otrzymać tylko raz. Należy w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka złożyć wniosek w banku, który udzielił kredytu. Tam również uzyska się potrzebne dokumenty.

do góry^