Etyka biznesu a działalność deweloperska na rynku mieszkaniowym

Początki refleksji etycznej nad gospodarowaniem odnaleźć można już w kulturze starożytnego Egiptu. Świadczy o tym tekst znany jako Nauki Ptahhotepa,  pochodzący z około 2600 roku p.n.e., autorstwa egipskiego kapłana, którego rada brzmiała ,,Bądź szczęśliwy przez całe życie, nie czyń nic ponad to, co należy czynić, nie skracaj czasu przeznaczonego na radość, bo oburzającą jest rzeczą marnotrawić czas przeznaczony na przyjemności. Nie trać dnia na pracę prócz niezbędnego minimum koniecznego do utrzymania gospodarstwa. Pamiętaj, że bogactwo można zdobyć, kiedy się pragnie, lecz jakiż jest pożytek z bogactwa, kiedy pragnienia wygasły.

Etyka biznesu to część etyki, czyli refleksji  filozoficznej, która zmierza do udzielenia odpowiedzi na temat charakteru, natury i wartości określanych jako  dobro i zło.  Etyka biznesu to forma etycznego namysłu nad praktyką gospodarki rynkowej . Zajmuje się tym w jaki sposób indywidualne normy moralne znajdują zastosowanie w działalności i celach komercyjnych przedsiębiorstw. Nie ustanawia ona oddzielnego standardu moralnego, lecz zajmuje się tym, w jaki sposób kontekst biznesowy stwarza swoiste problemy podmiotą moralnym funkcjonującym jako część tego systemu.

Etyka biznesu wyraża się dzisiaj przez angażowanie się w sprawy społeczności na wszystkich szczeblach. Etyczne zachowanie w dziedzinie biznesu odzwierciedla się w sile z jaką biznes wpływa na pozytywny rozwój świata.

Trzeba też sobie zdać sprawę, że nieetyczny biznes to są nieetycznie prowadzone interesy. Etyka firmy, czyli pewnej zbiorowości pracujących w niej ludzi, jest wynikiem ich działań. Tak więc etyka firmy jest silnie związana z etyką osobistą. Zawiera ona też zobowiązanie do traktowania personelu i klientów  w sposób uczciwy i z szacunkiem dla godności ludzkiej. Etyczna postawa przedsiębiorcy oznacza dostrzeganie skutków własnych decyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialności oraz kierowanie się poszanowaniem dobra społeczeństwa, nawet poświęcenia zysków krótkookresowych. Dominuje etyka odpowiedzialności, która rozważa skutki działań, posługując się dostępną wiedzą. Rozważanie skutków oznacza dobrowolne zaprzestanie zachowań stojących w sprzeczności z podstawowymi celami etycznymi. Takie etyczne postawy firm będą coraz silniej akcentowane i nagradzane przez społeczeństwo i konsumentów. 

Etyka biznesu  ma w całej szerokości zastosowanie do firm deweloperskich oraz osób w nich pracujących. Uczciwość, rzetelność, zaufanie czy dobro mają charakter ponadczasowy i uniwersalny.  Etyka tak rozumiana powinna być podstawową zasadą stosowaną w działalności biznesowej . Jednym z podstawowych kryteriów doboru personelu musi być postawa etyczna reprezentowana przez pracownika. Zarządy firm deweloperskich powinny wymagać od wszystkich pracowników przestrzegania etyki osobistej w pracy i życiu zawodowym.

Deweloper na rynku mieszkaniowym powinien stosować zasady uczciwości, rzetelności wobec klientów i kontrahentów, ponieważ to zwiększa zaufanie do niego a tym samym wzmacnia jego pozycję na rynku. Podobnie angażowanie się w sprawy społeczności lokalnej i ponad lokalnej poprawia wizerunek firmy. Sprawy społeczności lokalnej są szczególnie bliskie deweloperowi działającemu na rynku mieszkaniowym.

Etyczne prowadzenie biznesu to rzecz normalna. Inne postawy powinny być nie akceptowane przez klientów i kontrahentów.

Andrzej Chrapkowski

kwiecień 2015

Bibliografia:

Barbara Pogonowska- praca zbiorowa ELEMENTY ETYKI GOSPODARKI RYNKOWEJ, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2004 r.

Jan Hartman  Jan Woleński, WIEDZA O ETYCE, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. Warszawa – Bielsko-Biała 2009r.

Paul M. Minus ETYKA W BIZNESIE, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995r