Etyka biznesu a działalność SM „SIM” na rynku mieszkaniowym.

Początki refleksji etycznej nad gospodarowaniem odnaleźć można już w kulturze pradawnego Egiptu. Świadczy o tym tekst znany jako Nauki Ptahhotepa, pochodzący z około 2600 roku p.n.e., autorstwa egipskiego kapłana, którego rada brzmiała ,,Bądź szczęśliwy przez całe życie, nie czyń nic ponad to, co należy czynić, nie skracaj czasu przeznaczonego na radość, bo oburzającą jest rzeczą marnotrawić czas przeznaczony na przyjemności. Nie trać dnia na pracę prócz niezbędnego minimum koniecznego do utrzymania gospodarstwa. Pamiętaj, że bogactwo można zdobyć, kiedy się pragnie, lecz jakiż jest pożytek z bogactwa, kiedy pragnienia wygasły”.    

Etyka biznesu to część etyki, czyli refleksji  filozoficznej, która zmierza do udzielenia odpowiedzi na temat charakteru, natury i wartości określanych jako dobro i zło. Etyka biznesu to forma etycznego namysłu nad praktyką gospodarki rynkowej. Zajmuje się tym w jaki sposób indywidualne normy moralne znajdują zastosowanie w działalności i celach komercyjnych przedsiębiorstw. Nie ustanawia ona oddzielnego standardu moralnego, lecz zajmuje się tym, w jaki sposób kontekst biznesowy stwarza swoiste problemy podmiotą moralnym funkcjonującym jako część tego systemu. Wyraża się dzisiaj przez angażowanie się w sprawy społeczności na wszystkich szczeblach. Etyczne zachowanie w dziedzinie biznesu odzwierciedla się w sile z jaką biznes wpływa na pozytywny rozwój otaczającego nas świata. Trzeba też sobie zdać sprawę, że nieetyczny biznes to są nieetycznie prowadzone interesy.

Etyka Spółdzielni Mieszkaniowej „SIM”, czyli w zbiorowości pracujących w niej ludzi, jest wynikiem ich działań. Tak więc etyka firmy jest silnie związana z etyką osobistą. Zawiera ona też zobowiązanie do traktowania personelu i klientów w sposób uczciwy i z szacunkiem dla godności ludzkiej. Etyczna postawa SM „SIM” oznacza dostrzeganie skutków własnych decyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialności oraz kierowanie się poszanowaniem dobra społeczeństwa a nawet poświęcenia zysków krótkookresowych. W SM „SIM” dominuje  etyka odpowiedzialności, która rozważa skutki działań, posługując się dostępną wiedzą. Rozważanie skutków oznacza dobrowolne zaprzestanie zachowań stojących w sprzeczności z podstawowymi celami etycznymi.

Etyczne postawy firm będą coraz silniej akcentowane i nagradzane przez społeczeństwo i konsumentów. Etykę biznesu w całej rozciągłości stosowałem i stosuję w Spółdzielni Mieszkaniowej „SIM”, i spółkach do niej należących oraz do osób w nich pracujących. Uczciwość, rzetelność, zaufanie czy dobro mają charakter ponadczasowy i uniwersalny. Etyka tak rozumiana była i jest podstawową zasadą stosowaną w naszej działalności biznesowej. Jednym z podstawowych kryteriów doboru personelu jest postawa etyczna reprezentowana przez pracownika. Wymagam od wszystkich przestrzegania etyki osobistej w pracy i życiu zawodowym.

SM „SIM” jako deweloper i zarządca na bydgoskim rynku mieszkaniowym stosowała i stosuje zasady uczciwości, rzetelności wobec klientów i kontrahentów. Naszym celem było i jest nie zawieść Ich zaufania i stworzyć klientom jak najlepsze warunki do mieszkania i odpoczynku a kontrahentom jak najlepsze warunki do współpracy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIM” zawsze angażowała się w sprawy społeczności lokalnej i ponad lokalnej wspierając inicjatywy finansowo oraz logistycznie. Wspieraliśmy bydgoskie placówki oświatowe, społeczne, kulturalne, religijne, stowarzyszenia i instytucje działające na rzecz Bydgoszczy, na rzecz budowy basenu, współfinansowaliśmy budowę kilku  ulic. Pracownicy pracowali na rzecz wymienionych przedsięwzięć.

 

Andrzej Chrapkowski

kwiecień 2015

^Do góry