KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych związanych z przesłanym zapytaniem skierowanego za pośrednictwem formularza ze strony www.sim.bydgoszcz.pl lub przesłanego bezpośrednio emailem.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.     Administratorami Pana/Pani danych są:
Spółdzielnia Mieszkaniowa SIM z siedzibą przy ul. Wąskiej 3, 85-036 Bydgoszcz NIP:554-16-94-092
oraz
Samodzielna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM sp. z o.o. przy ul. Wąskiej 3 w Bydgoszczy NIP: 953-26-35-471.

2.     Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i w oparciu o następującą podstawę prawną: 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes) lub podjęcie działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie osoby, z którą ta umowa ma być zawarta (art. 6 ust. 1 lit. b) wskazanego rozporządzenia).

3.     Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a także prawo sprzeciwu, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego.

5.     Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi.

6.     Dane  mogą być udostępniane, z zapewnieniem ochrony  wymaganej prawem i na zasadach wymaganych prawem, obsłudze prawnej, organom i instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa

7.     Udostępnione dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie zautomatyzowanej, ani profilowaniu.

8.     Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.     Dane osobowe będą przetwarzane  przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi  na zapytanie.

Lista cookies wykorzystywana na stronie www.sim.bydgoszcz.pl

^Do góry